Bel ons 020 723 3641

Privacyverklaring

TheLeadershipAdvisory behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). TheLeadershipAdvisory verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdrachten. Opgeslagen gegevens kunnen zijn gegevens uit het cv, zoals naam-adres-woonplaats, geboortedatum, huidige en vorige functies en gespreksverslagen van interviews.

TheLeadershipAdvisory kan naam en (email-)adres gebruiken met het doel om berichten te sturen om de kandidaat te informeren over en uit te nodigen voor evenementen en/of nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen. Te allen tijde kan eenieder waarvan TheLeadershipAdvsory gegevens bewaart zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten. Ook heeft men recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen, ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. Intrekking van de verleende toestemmingen en/of bezwaar anderszins stuurt u naar: info@theleadershipadvisory.com. Ook ten behoeve van een beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

Als onderdeel van onze dienstverlening en professie dragen al onze medewerkers te allen tijde de grootste zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

TheLeadershipAdvisory maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen.